[In trang]
Nghiên cứu một số thông số của thiết bị sấy ngô di động
Thứ ba, 22/03/2022 - 11:51
Bài đăng Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015
Tên bài báo: Nghiên cứu một số thông số của thiết bị sấy ngô di động
Nhà xuất bản: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015