[In trang]
Theoretical and Experimental Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer
Thứ năm, 17/03/2022 - 16:00
Theoretical and Experimental Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer - Nghiên cứu tính toán thiết kế máy sàng phân loại lạc giống trong dây chuyền chế biến lạc giống quy mô công nghiệp
Tên bài báo: Theoretical and Experimental Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer
Nơi đăng: The international conference on Agricultural and Bio-System engineering. Ho Chi Minh City, December 19th-21st, 2017
Thời gian: 2017
Tham khảo nội dung chi tiết tại đây.