[In trang]
Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier
Thứ sáu, 18/03/2022 - 10:17
Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier - Nghiên cứu khả năng sản xuất khí tổng hợp từ máy nén khí trấu cà phê liên tục quy mô công nghiệp
Tên bài báo: Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier
Nơi đăng: The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2018), in Da Nang, Vietnam on May 18-19, 2018.
Thời gian: 2018
Thông tin về hội thảo tham khảo tại đây.
Thông tin về đơn vị tổ chức tham khảo tại đây