[In trang]
Nghiên cứu thực nghiệm xác định nhiệt dung riêng trong ống sấy khi sấy tinh bột sắn
Thứ sáu, 18/03/2022 - 11:14
Nghiên cứu thực nghiệm xác định nhiệt dung riêng trong ống sấy khi sấy tinh bột sắn - Tuyển tập các bài báo tham dự hội nghị câu lạc bộ cơ khí-động lực, lần thứ 8.
Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm xác định nhiệt dung riêng trong ống sấy khi sấy tinh bột sắn
Nơi đăng: Tuyển tập các bài báo tham dự hội nghị câu lạc bộ cơ khí-động lực, lần thứ 8, trang 47-50
Thời gian: 2015
Tham khảo nội dung tại đây.