[In trang]
Nghiên cứu tính toán thiết kế lò khí hóa vỏ trấu xuôi chiều liên tục, năng suất 10-15kh/h
Thứ sáu, 18/03/2022 - 11:23
Nghiên cứu tính toán thiết kế lò khí hóa vỏ trấu xuôi chiều liên tục, năng suất 10-15kh/h - Bài đăng Tạp chí khoa học và công nghệ, số 1-2015
Tên bài báo: Nghiên cứu tính toán thiết kế lò khí hóa vỏ trấu xuôi chiều liên tục, năng suất 10-15kh/h
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, số 1-2015
Thời gian: 2015