[In trang]
Khảo sát thực nghiệm chất lượng khí tổng hợp của lò khí hóa lõi ngô xuôi chiều liên tục quy mô công nghiệp
Thứ sáu, 18/03/2022 - 11:54
Khảo sát thực nghiệm chất lượng khí tổng hợp của lò khí hóa lõi ngô xuôi chiều liên tục quy mô công nghiệp - Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20/2015
Tên bài báo: Khảo sát thực nghiệm chất lượng khí tổng hợp của lò khí hóa lõi ngô xuôi chiều liên tục quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015
Tham khảo nội dung tại đây.