[In trang]
Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục
Thứ sáu, 18/03/2022 - 16:56
Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 20/2015
Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm than hóa một số phế thải nông nghiệp trên thiết bị than hóa liên tục​
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 20
Thời gian: 2015