[In trang]
Khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến năng suất và tỷ lệ nảy mầm trong hệ thống sản xuất mạ mầm sử dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm
Thứ tư, 23/03/2022 - 09:30
Bài viết đăng trên Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường, số đặc biệt 10/2019
Tên bài báo: Khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến năng suất và tỷ lệ nảy mầm trong hệ thống sản xuất mạ mầm sử dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường (số đặc biệt 10-2019): Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII, năm 2019, trang 133-138.
Thời gian: 2019
Tham khảo nội dung tại đây.