[In trang]
Khảo sát quá trình đốt và khí hóa đồng thời lõi ngô nhờ mô hình quy hoạch hóa thực nghiệm
Thứ tư, 23/03/2022 - 09:43
Bài báo đăng trên Tạp chí Công nghiệp Nông thôn; số 33/2019.
Tên bài báo: Khảo sát quá trình đốt và khí hóa đồng thời lõi ngô nhờ mô hình quy hoạch hóa thực nghiệm
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 33, trang 34-40.
Thời gian: 2019.