[In trang]
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới quá trình sấy mùn cưa trên thiết bị sấy trống quay kết hợp khí động
Thứ ba, 22/03/2022 - 09:46
Bài viết đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 20/2018.
Tên bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới quá trình sấy mùn cưa trên thiết bị sấy trống quay kết hợp khí động
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 20, trang 110-115.
Thời gian: 2018
Tham khảo nội dung tại đây.