[In trang]
Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong quá trình sấy sắn cục trên máy sấy tháp dạng kênh dòng thẳng
Thứ ba, 22/03/2022 - 09:51
Bài viết đăng trên Tạp chí Cơ khí Việt nam, Số đặc biệt tháng 10 năm 2018.
Tên bài báo: Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong quá trình sấy sắn cục trên máy sấy tháp dạng kênh dòng thẳng
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 11 Câu lạc bộ Cơ khí-Động lực (Tạp chí Cơ khí Việt nam, Số đặc biệt tháng 10 năm 2018), trang 296-301.
Thời gian: 2018
Tham khảo nội dung tại đây.