[In trang]
Khảo sát và thiết kế máy trộn phân bón NPK 3 màu quy mô công nghiệp năng suất 10,0 tấn/giờ
Thứ ba, 22/03/2022 - 11:33
Bài báo đăng tại Kỷ yếu hội nghị khoa học Cơ điện nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Tên tài liệu: Khảo sát và thiết kế máy trộn phân bón NPK 3 màu quy mô công nghiệp năng suất 10,0 tấn/giờ
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Cơ điện nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Thời gian: 2016