[In trang]
Khảo sát thực nghiệm sàng phân loại chất thải rắn hữu cơ từ rác sinh hoạt làm phân compost quy mô công nghiệp
Thứ ba, 22/03/2022 - 11:36
Bài báo đăng tại Kỷ yếu hội nghị khoa học Cơ điện nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Tên tài liệu: Khảo sát sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình khí hóa lõi ngô quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Cơ điện nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Thời gian: 2016