[In trang]
Khảo sát thực nghiệm sàng phân loại chất thải rắn hữu cơ từ rác sinh hoạt làm phân compost quy mô công nghiệp
Thứ ba, 22/03/2022 - 11:40
Bài đăng Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 22/2016
Tên tài liệu: Khảo sát thực nghiệm sàng phân loại chất thải rắn hữu cơ từ rác sinh hoạt làm phân compost quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam; số 22
Thời gian: 2016