Chủ nhật, 14/04/2024

Công bố trong nước

Khảo sát thực nghiệm sàng phân loại chất thải rắn hữu cơ từ rác sinh hoạt làm phân compost quy mô công nghiệp

11:36 - 22/03/2022

Bài báo đăng tại Kỷ yếu hội nghị khoa học Cơ điện nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tên tài liệu: Khảo sát sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình khí hóa lõi ngô quy mô công nghiệp
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Cơ điện nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Thời gian: 2016

BÀI VIẾT KHÁC

Đối tác

Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp - RIAM